Galeria
Aktualności
Życzenia bożonarodzeniowe
2019-12-20

Życzenia bożonarodzeniowe

SMS z pomocą dla Zuzi Małej Wojowniczki!!!
2019-12-19

SMS z pomocą dla Zuzi Małej Wojowniczki!!!

Sukces uczniów SMS w ogólnopolskim konkursie "Mistrzowie i patrioci"
2019-12-19

Sukces uczniów SMS w ogólnopolskim konkursie "Mistrzowie i patrioci"

Projekty edukacyjne
Powiatowe Targi Zawodoznawcze
2014-04-16

Powiatowe Targi Zawodoznawcze

Kibicujemy Europie
2013-08-13

Edukacyjny projekt gimnazjalny - Kibicujemy Europie

Palący problem gimnazjalisty
2013-08-13

Edukacyjny projekt gimnazjalny - Palący problem gimnazjalisty

Wymiana młodzieży
Międzynarodowa wymiana młodzieży
2014-04-07

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Wso

Ocenianie wewnątrzszkolne

Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

 • Osiągnięcia edukacyjne ucznia
 • Zachowanie ucznia

Dzięki ocenianiu wewnątrzszkolnemu uczeń ma możliwość stałego obserwowania swoich osiągnięć w nauce oraz zachowaniu jak i postępach czynionych w tym zakresie.

O ocenach z danego przedmiotu decyduje nauczyciel wykładający ów przedmiot.
Natomiast ocena zachowania ucznia leży w obowiązkach nauczyciela wychowawcy.

Oceny przedmiotowe

Ocenianie ucznia jest procesem, podczas którego uczeń zdobywa oceny za cząstkowe osiągnięcia edukacyjne. Oceny te wystawia się poprzez:

 • Pisemne prace klasowe
 • Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności
 • Testy
 • Kartkówki
 • Odpowiedzi ustne
 • Prace domowe
 • Aktywność na zajęciach lekcyjnych

Zachowanie

Ocena zachowania powinna uwzględniać:

 • Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz jego kulturę osobistą.
 • Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

Ocena zachowania NIE może mieć wpływu na:

 • Oceny z zajęć edukacyjnych
 • Promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

Tryb wystawiania i kryteria ocen zachowania

Uczeń szkoły powinien:

 • swoim zachowaniem nie przeszkadzać i szkodzić innym
 • w sposób odpowiedzialny korzystać z mienia szkoły, dbając o wspólne dobro jak ksiązki z biblioteki, sprzęt klasowy, pomoce naukowe itp...
 • dbać o dobrą opinię szkoły nie tylko na jej terenie
 • szanować zdrowie swoje i innych, nie palić papierosów, nie spożywać napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych, dbać o higienę osobistą
 • pomagać uczniom, którzy tej pomocy potrzebują
 • dążyć do osiągania lepszych ocen i poszerzenia swojej wiedzy
 • na terenie szkoły i poza nią zachowywać się kulturalnie
 • usprawiedliwiać nieobecności i spóźnienia
 • uczestniczyć aktywnie w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych
 • odważnie wyrażać swoje opinie na temat spraw dziejących się wokół niego i włączać się w życie szkoły
 • respektować decyzje dyrekcji i rady pedagogicznej
 • szanować innych, swoich kolegów oraz samego siebie, postępując zawsze godnie, honorowo i zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniami

Na początku roku szkolnego wychowawca jest zobowiązany jasno przedstawić uczniowi:

 • kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania
 • jakie są kryteria poszczególnych ocen zachowania
 • jaka jest możliwość poprawiania ustalonej oceny zachowania

Skala Oceniania:

Wzorowe wz
Bardzo dobre bdb
Dobre db
Poprawne pop
Nieodpowiednie ndp
Naganne ng

 

Tryb oceniania

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel musi poinformować uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach oceniania, które znajdują się w szkole do wglądu dla uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów.

O tym jaka powinna być minimalna ilość ocen z danego przedmiotu w semestrze decyduje liczba godzin zajęć przypadająca na jeden tydzień:

 • Trzy oceny semestrowo jeśli zajęcia odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo
 • w przypadku języka polskiego, języka angielskiego i matematyki - co najmniej 5 ocen
 • w przypadku pozostałych zajęć edukacyjnych minimum 4 oceny

Sprawdziany wiadomości i prace klasowe muszą być zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem po uprzednim powtórzeniu materiału.

 • nauczyciel nie powinien przeprowadzać prac klasowych w ostatnich dwóch tygodniach przed terminem zakończenia wystawiania ocen semestralnych/rocznych
 • ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje nie później niż 14 dni od dnia jej napisania, w przypadku języka polskiego 21 dni. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych o czas nieobecności nauczyciela
 • Uczniowie i rodzice mają możliwość wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych w obecności wychowawcy lub nauczyciela

Sposób poprawiania ocen:

 • uczeń jest zobowiązany do systematycznego poprawiania ocen cząstkowych. Oceny niedostateczne i przypadki rezygnacji z prac pisemnych uczeń jest zobowiązany poprawić w terminie i na zasadach określanych przez nauczyciela.
 • uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za pierwszy semestr zobowiązany jest do uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu
 • nauczyciele przedmiotów zobowiązani są co najmniej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wystawić proponowane oceny wszystkim uczniom

Skala oceniania:

Celujący cel 6
Bardzo dobry bdb 5
Dobry db 4
Dostateczny dst 3
Dopuszczający dop 2
Niedostateczny ndst 1
Rezygnacja rez 0

 

Zasady klasyfikowania uczniów

W szkole wprowadza się:

 • Klasyfikacje śródroczną przed zakończeniem zajęć edukacyjnych pierwszego semestru.
 • Klasyfikację roczną przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
 • Klasyfikację końcową przed ukończeniem szkoły.

Uczeń, który w określonym semestrze opuścił więcej niż połowę zajęć edukacyjnych może nie być klasyfikowany z tych zajęć edukacyjnych.

Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionych ma prawo do zdania egzaminu klasyfikacyjnego.

lokazlizacja

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

w Słupsku

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza

Liceum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza


ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

tel. (59) 8456070

E-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl

My status My status