Galeria
Aktualności
SMS Słupsk fundatorem nagród w 43 Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora SP 4
2019-03-20

SMS Słupsk fundatorem nagród w 43 Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora SP 4

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi w SMS
2019-03-14

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi w SMS

Matematyczny marzec w SMS
2019-03-10

Matematyczny marzec w SMS

Projekty edukacyjne
Powiatowe Targi Zawodoznawcze
2014-04-16

Powiatowe Targi Zawodoznawcze

Kibicujemy Europie
2013-08-13

Edukacyjny projekt gimnazjalny - Kibicujemy Europie

Palący problem gimnazjalisty
2013-08-13

Edukacyjny projekt gimnazjalny - Palący problem gimnazjalisty

Wymiana młodzieży
Międzynarodowa wymiana młodzieży
2014-04-07

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Rekrutacja

Pobierz podanie o przyjęcie do SMS Słupsk

 

Pobierz podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego SMS Bytów

 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

im. dr Jerzego Krzysztofowicza

rok szkolny 2019/2020

Specjalność: piłka nożna

W terminie od 13 maja do 18 czerwca 2019 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

Ø podanie o przyjęcie do szkoły (według wzoru - druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),

Ø potwierdzony przez szkołę podstawową/gimnazjum wykaz ocen za I semestr z uwzględnieniem oceny z zachowania,

Ø dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, itp.),

Ø opinię trenera, opiekuna sportowego.

 

W terminie do 10 lipca 2098 r. do godz. 14.00 należy dostarczyć:

Ø oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum,

Ø oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego,

Ø kserokopię aktu urodzenia,

Ø dwie fotografie,

Ø pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów),

Ø orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza i informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole mistrzostwa sportowego,

Ø kartę zdrowia.

 

1. Podstawą przyjęcia do LOMS jest złożenie odpowiednich dokumentów oraz zdanie egzaminu wstępnego, który zostanie przeprowadzony w dniu: 24.05.2019 r. od godz. 8.00 - zbiórka w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ul. Koszalińskiej 9,

2. Egzamin obejmuje sprawdzenie poziomu zaawansowania sportowego oraz zdolności motorycznych (Załącznik Nr 2).

3. Wyniki egzaminu wstępnego zostaną ogłoszone 27.05.2018 r.

4. O przyjęciu do pierwszej klasy będzie decydowała suma punktów z:

a.     egzaminu wstępnego (maksymalnie 50 punktów),

b.     egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów, przeliczanych w następujący sposób):

Egzamin ósmoklasisty:

j. polski – 100% x 0,35 = 35 pkt

matematyka – 100% x 0,35 = 35 pkt

j. obcy – 100% x 0,30 = 30 pkt

Egzamin gimnazjalny:

j. polski – 100% x 0,2 = 20 pkt

historia i wos – 100% x 0,2 = 20 pkt

matematyka – 100% x 0,2 = 20 pkt

p. przyrodnicze – 100% x 0,2 = 20 pkt

j. obcy, p. podstawowy – 100% x 0,2 = 20 pkt

c.     czterech przedmiotów umieszczonych na świadectwie szkolnym: języka polskiego, matematyki, biologii i wychowania fizycznego (maksymalnie 72 punkty, przeliczane w następujący sposób), przeliczanych w następujący sposób:

 

celujący

- 18 punktów

bardzo dobry

- 17 punktów

dobry

- 14 punktów

dostateczny

- 8 punktów

dopuszczający

- 2 punkty

 

 

d.     za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem kandydat może uzyskać 7 punktów.

e.     za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły kandydat może uzyskać 18 punktów.

f.      za aktywność społeczną kandydat może uzyskać 3 punkty.

 

5. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie sumy punktów oraz oceny z zachowania. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki oraz zaliczyli próby sprawności fizycznej.

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

– 5 lipca 2019 r., godz. 10.00.

Postępowanie uzupełniające –  do 8 lipca 2019 r.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

– 12 lipca 2019 r., godz. 12.00.

Spotkanie organizacyjne z rodzicami – 12 lipca 2019 r., godz. 18.00.

Dzień Otwartej Szkoły -  27.04.2019 r. godz. 9.00 – 13.00.

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego

im. dr Jerzego Krzysztofowicza

rok szkolny 2019/2020

klasa VII

Specjalność: piłka nożna

W terminie od 13 maja do 18 czerwca 2019 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

Ø podanie o przyjęcie do szkoły (według wzoru - druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),

Ø potwierdzony przez szkołę podstawową wykaz ocen za I semestr klasy VI  z uwzględnieniem oceny z zachowania,

Ø dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, itp.),

Ø opinię trenera, opiekuna sportowego.

 

W terminie do 10 lipca 2098 r. do godz. 14.00 należy dostarczyć:

Ø oryginał świadectwa promocyjnego z klasy VI,

Ø kserokopię aktu urodzenia,

Ø dwie fotografie,

Ø pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów),

Ø orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza i informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole mistrzostwa sportowego,

Ø kartę zdrowia.

 

1. Podstawą przyjęcia do SPMS jest złożenie odpowiednich dokumentów oraz zdanie egzaminu wstępnego, który zostanie przeprowadzony w dniu: 24.05.2019 r. od godz. 8.00 - zbiórka w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ul. Koszalińskiej 9 (piłka nożna),

2. Egzamin obejmuje sprawdzenie poziomu zaawansowania sportowego oraz zdolności motorycznych (Załącznik Nr 2).

3. Wyniki egzaminu wstępnego zostaną ogłoszone 27.05.2019 r.

4. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie wyników uzyskanych przez ucznia na świadectwie promocyjnym z kl. VI, egzaminie wstępnym oraz oceny z zachowania. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

– 5 lipca 2019 r., godz. 10.00.

Postępowanie uzupełniające –  do 8 lipca 2019 r.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

– 12 lipca 2019 r., godz. 12.00.

Spotkanie organizacyjne z rodzicami – 12 lipca 2019 r., godz. 18.00.

Dzień Otwartej Szkoły -  27.04.2019 r. godz. 9.00 – 13.00.

 

Załączniki dla specjalności:

 

lokazlizacja

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

w Słupsku

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza

Liceum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza


ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

tel. (59) 8456070

E-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl

My status My status