Galeria
Aktualności
Jesień naszych wychowanków z rocznika 1999
2019-01-10

Jesień naszych wychowanków z rocznika 1999

Młodzi sportowcy laureatami ogólnopolskiego konkursu matematycznego!
2019-01-10

Młodzi sportowcy laureatami ogólnopolskiego konkursu matematycznego!

VII LIGA SMS CUP za nami!
2018-12-25

VII LIGA SMS CUP za nami!

Projekty edukacyjne
Powiatowe Targi Zawodoznawcze
2014-04-16

Powiatowe Targi Zawodoznawcze

Kibicujemy Europie
2013-08-13

Edukacyjny projekt gimnazjalny - Kibicujemy Europie

Palący problem gimnazjalisty
2013-08-13

Edukacyjny projekt gimnazjalny - Palący problem gimnazjalisty

Wymiana młodzieży
Międzynarodowa wymiana młodzieży
2014-04-07

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Rekrutacja

Pobierz podanie o przyjęcie do SMS Słupsk

 

Pobierz podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego SMS Bytów

 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

im. dr Jerzego Krzysztofowicza

rok szkolny 2018/2019

Specjalność: piłka nożna

W terminie do 14 maja do 20 czerwca 2018 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (według wzoru - druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),
 • potwierdzony przez gimnazjum wykaz ocen za I semestr klasy III  z uwzględnieniem oceny z zachowania,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, itp.),
 • opinię trenera, opiekuna sportowego.

W terminie do 11 lipca 2018 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • kserokopię aktu urodzenia,
 • dwie fotografie,
 • kartę informacyjną kandydata,
 • pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów),
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza i informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia szkole mistrzostwa sportowego,
 • kartę zdrowia.
 1. Podstawą przyjęcia do LOMS jest złożenie odpowiednich dokumentów oraz zdanie egzaminu wstępnego, który zostanie przeprowadzony w dniu: 25.05.2018 r. od godz. 8.00 - zbiórka w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ul. Koszalińskiej 9,
 2. Egzamin obejmuje sprawdzenie poziomu zaawansowania sportowego oraz zdolności motorycznych (Załącznik Nr 2).
 3. Wyniki egzaminu wstępnego zostaną ogłoszone 28.05.2018 r. o godz. 12.00.
 4. O przyjęciu do pierwszej klasy będzie decydowała suma punktów z:
  • egzaminu wstępnego (maksymalnie 50 punktów),
  • egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100; wynik procentowy z wszystkich części egzaminu mnożony przez 0,2 pkt.),
  • czterech przedmiotów umieszczonych na świadectwie szkolnym: języka polskiego, matematyki, biologii i wychowania fizycznego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 80 punktów), przeliczanych w następujący sposób:
 5. celujący

  - 20 punktów

  bardzo dobry

  - 16 punktów

  dobry

  - 12 punktów

  dostateczny

  - 8 punktów

  dopuszczający

  - 2 punkty

  • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów.
  • za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać 15 punktów.
 6. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie sumy punktów oraz oceny z zachowania. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki oraz zaliczyli próby sprawności fizycznej.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych6 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
Postępowanie uzupełniające – od 6 lipca 2018 r. od godz. 12.00 do 9 lipca 2018 r. do godz. 15.00.
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 12 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
Spotkanie organizacyjne z rodzicami – 13 lipca 2018 r.  godz. 18.00.

Dzień Otwartej Szkoły -  21.04.2018 r. godz. 9.00 – 13.00.

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego

im. dr Jerzego Krzysztofowicza

rok szkolny 2018/2019

klasa VII

Specjalność: piłka nożna

W terminie od 14 maja do 20 czerwca 2018 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (według wzoru - druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),
 • potwierdzony przez szkołę podstawową wykaz ocen za I semestr klasy VI  z uwzględnieniem oceny z zachowania,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, itp.),
 • opinię trenera, opiekuna sportowego.

W terminie do 11 lipca 2018 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa promocyjnego z klasy VI,
 • kserokopię aktu urodzenia,
 • dwie fotografie,
 • pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów),
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza i informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia szkole mistrzostwa sportowego,
 • kartę zdrowia.
 1. Podstawą przyjęcia do SPMS jest złożenie odpowiednich dokumentów oraz zdanie egzaminu wstępnego, który zostanie przeprowadzony w dniu: 25.05.2018 r. od godz. 8.00 - zbiórka w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ul. Koszalińskiej 9 (piłka nożna),
 2. Egzamin obejmuje sprawdzenie poziomu zaawansowania sportowego oraz zdolności motorycznych (Załącznik Nr 2).
 3. Wyniki egzaminu wstępnego zostaną ogłoszone 28.05.2018 r. o godz. 12.00.
 4. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie wyników uzyskanych przez ucznia na świadectwie ukończenia szkoły oraz sprawdzianie kończącym szkołę podstawową, egzaminie wstępnym oraz oceny z zachowania. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 6 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
Postępowanie uzupełniające – od 6 lipca 2018 r. od godz. 12.00 do 9 lipca 2018 r. do godz.15.00.
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 12 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
Spotkanie organizacyjne z rodzicami – 13 lipca 2018 r.  godz. 18.00.

Dzień Otwartej Szkoły -  21.04.2018 r. godz. 9.00 – 13.00.

 

Załączniki dla specjalności:

 

lokazlizacja

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

w Słupsku

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza

Liceum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza


ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

tel. (59) 8456070

E-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl

My status My status